Zásady ochrany osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. Z. O ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), podľa ktorého objednávateľ vyjadril súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom poskytnutia služieb, ktoré sú uvedené na web stránke www.mips.sk ako aj súvisiace služby. Tieto služby sú poskytované na základe zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom o dodaní služieb, v ktorej objednávateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s objednávateľom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutoční na žiadosť objednávateľa.

Aké informácie Zhromažďujeme?

Údaje, ktoré dodávateľ obvykle spracúva za účelom poskytnutia služby sú Meno a Priezvisko, adresa pobytu, názov spoločnosti, email a prípadne telefónne číslo.

Objednávateľ berie na vedomie, že v súvislosti s poskytovaním služby, dodávateľ v niektorých prípadoch získava osobnú údaje aj z verejne dostupných zdrojov a to najme z oficiálnych stránok obchodného registra (www.orsr.sk)

Na čo používame Vaše informácie?

Akékoľvek informácie, ktoré zhromaždíme od vás, sa môžu použiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby
  2. Neustále sa snažíme zlepšovať naše ponuky webových stránok na základe informácií a spätnej väzby, ktoré sme dostali od vás.
  3. Vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na požiadavky zákazníckych služieb a potrieb podpory.
  4. Vaše informácie, či už verejné alebo súkromné, nebudú bez vášho súhlasu predávané, vymieňané, prevedené alebo poskytnuté inej spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, okrem výslovného účelu dodania zakúpeného produktu alebo služby požadovanej zákazníkom.
  5. E-mailová adresa, ktorú poskytujete na spracovanie objednávok, môže byť použitá na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa vašej objednávky okrem prijímania príležitostných správ o spoločnosti, aktualizácií, súvisiacich informácií o produktoch alebo službách atď.

 

Ako chránime svoje dáta?

Aby sme zabezpečili ochranu dát, vykonávame rôzne bezpečnostné opatrenia na udržanie bezpečnosti Vašich informácií pri prístupe k Vašim osobným informáciám.

Používame cookies?

Áno, používame súbory cookies na to, aby sme užívateľovi poskytli prispôsobenú službu a čo najlepší zážitok s prehliadania našich web stránok.

Zverejňujeme nejaké informácie externým stranám?

Nepredávame, neobchodujeme a ani inak neposkytujeme Vaše osobné informácie tretím stranám. Nezahŕňa to dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke našich webových stránok, pri vykonávaní našej činnosti alebo pri servise, pokiaľ tieto strany súhlasia s tým že budú tieto informácie uchovávať ako dôveryhodné. Môžeme tiež poskytnúť Vaše informácie, keď sa domnievame, že vydanie je vhodné na dodržiavania zákona, presadzovanie našich pravidiel stránok alebo ochranu našich alebo iných práv, majetku alebo bezpečnosti. Informácie o návštevníkoch, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, sa však môžu poskytnúť iným stranám na účely marketingu, reklamy alebo iných použití.

 

Odkazy tretích strán:

Príležitostne môžeme podľa nášho uváženia na našich webových stránkach zahrnúť alebo poskytnúť produkty alebo služby tretích strán. Tieto web stránky tretích strán majú samostatné a nezávislé pravidlá ochrany osobných údajov. Preto nemáme žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity prepojených stránok. Napriek tomu na ochranu integrity našich stránok, privítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

 

Len online pravidlá ochrany osobných údajov:

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky www.mips.sk a nie na informácie zhromažďované offline.

 

Váš súhlas:

Používaním našich web stránok, súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov:

Ak sa rozhodneme zmeniť naše pravidlá ochrany osobných údajov, tieto zmeny uverejníme na tejto stránke.

 

Kontaktujte nás:

Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií.

MIPS, s.r.o.
Belopotockého 4192/4 
Liptovský Mikuláš 031 01
dzur@mips.sk
tel: 044 / 5514931
fax: 044 / 5514931
mobil: 0948 / 177100
mobil: 0948 / 177200