Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

 

MIPS, s.r.o Belopotockého 4192/4, 03101 Lipt MikulášČO: I 36412350V súlade s Nariadením(*1) a Zákonom o ochrane osobných údajov(*2) prevádzkovateľ spoločnosť Netfinancie s.r.o., Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok, IČO: 36 653 322 (ďalej len „Spoločnosť“), spracúva vaše osobné údaje s cieľom zabezpečenia služieb samostatného finančného agenta.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak využívate naše služby pri sprostredkovaní poistenia.
Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo orgánov na žiadosť oprávnených štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov(*3).
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

(*1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
(*2) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
(*3) Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania, ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Lehoty uchovávania osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v časti II.

ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva na účel plnenia zákonnej povinnosti a povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu pri vykonávaní činnosti finančného sprostredkovateľa v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zákonom č. 287/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a 1 rok, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Poskytnutie osobných údajov nie je vašou zákonnou povinnosťou, ale je potrebné k uzatvoreniu zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre zabezpečenie finančného sprostredkovania a uzatvorenia poistnej zmluvy bude mať za následok neposkytnutie služby.
  Vaše osobné údaje budú poskytnuté podriadenému finančnému agentovi a príslušnej poisťovni.
  Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť vybavenie, prešetrenie podnetov a sťažností (okrem podaní podľa zákona o finančnom sprostredkovaní) s cieľom zachovať dobré meno Spoločnosti a prispievať k jej ekonomickému rastu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 5 rokov od prešetrenia podania a môžu byť poskytované komunikujúcim stranám v rámci predmetu prešetrenia.
 • Je v oprávnenom záujme Spoločnosti propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách Spoločnosti, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti vrátane organizovania
  súťaží. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, o takej skutočnosti budete informovaný osobitne. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do odvolania súhlasu, po dobu platnosti zmluvy. Na základe vami udeleného súhlasu môžu byť na účel marketingu vaše osobnému údaje poskytnuté tretej strane. O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne.
  Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.
 • Je v oprávnenom záujme Spoločnosti zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom prostredníctvom sociálnych sietí, prijímať jeho žiadosti, podnety a súčasne prezentovať spoločnosť a vytvárať komunitu priaznivcov Spoločnosti, osôb podporujúcich alebo zaujímajúcich sa o činnosť spoločnosti. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje v rozsahu profilu na sociálnej sieti, obsahu verejnej komunikácie, sú zverejňované.
 • Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať osobné údaje vrátane nahrávok vyhotovených v Call Centre s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb a zabezpečenia efektívnych a kvalifikovaných postupov, napr. prostredníctvom hodnotenia aktivít spoločnosti, okrem iného založených na historických informáciách a výkonoch, nahrávaním telefonických hovorov za účelom zabezpečenia kvality hovoru a školenia personálu. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 3 mesiacov. Osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľovi.
 • Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa monitorovať plnenie povinností zamestnancov pri komunikácii v rámci Call Centra aj prostredníctvom nahrávok komunikácie s klientom. Monitorovanie je vykonávané v súlade so Zákonníkom práce. Súčasne sa osobné údaje využívajú na výpočet variabilnej zložky mzdy na základe zmluvy so zamestnancom. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 mesiacov a poskytované sprostredkovateľovi.
 • Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z.
  z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi.
 • Na plnenie našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov, Zákonník práce, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov. Ich poskytnutie na tento účel je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.
 • V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdny poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.
 • Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje zamestnancov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktov a budú poskytované účastníkom komunikácie.
 • Je zákonnou povinnosťou spoločnosti zabezpečiť prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskej činnosťou v úrade so zákonmi č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) a č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je vašou zákonnou povinnosťou. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi a Úradu na ochranu oznamovateľovi
  protispoločenskej činnosti.
 • Je zákonnou povinnosťou Spoločnosti riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.
 • Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív, vrátane monitorovania kamerovým systémom. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka, kamerové záznamy po dobu 6 dní. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

VAŠE PRÁVA

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje, sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

Právo na vymazanie

Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).
Obmedzenie spracúvania
Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

Právo podať sťažnosť

info@mips.sk Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.